Privaatsuspoliitika

REVAL AUTO ESINDUSED OÜ

Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud 26.03.2024

Reval Auto Esindused OÜ, registrikood 11708452, aadress Paldiski mnt 100a, Tallinn (edaspidi „Reval“, „meie“ või „me“) kogub ja töötleb teenuse osutamiseks teie isikuandmeid. Revalile on tähtis teie isikuandmete turvalisus ning seetõttu peame vajalikuks teid teavitada isikuandmetega tehtavatest töötlemistoimingutest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikust alusest. Ühtlasi soovime teavitada teid isikuandmete töötlemisega seotud õigustest.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta, muudatustest teavitame teid oma veebilehel.

Mõisted

Selleks, et meie privaatsuspoliitika oleks teile paremini arusaadav, selgitame peamisi siin kasutatavaid andmekaitsega seotud termineid.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, nt nimi, isikukood, foto, e-posti aadress, jne.

Töötlemine on isikuandmete tehtav toiming, nagu kogumine, salvestamine, säilitamine, edastamine, kustutamine, jne.

Vastutav töötleja on isik, kes otsustab, mis eesmärgil ja kuidas isikuandmeid töödeldakse. Selle privaatsuspoliitika tähenduses on teie andmete vastutavaks töötlejaks Reval.

Siin privaatsuspoliitikas kirjeldatud tingimused kehtivad, kui:

• kasutate Revali teenuseid eraisikuna või ärikliendi esindajana;

• olete meie tarnija või muu koostööpartneri esindaja või kontaktisik;

• olete tellinud uudiskirja või avaldanud soovi saada meie pakkumisi e-posti teel;

• olete edastanud infopäringu meie veebilehe www.revalauto.ee kaudu või e-kirja teel.

1. Meie poolt töödeldavad isikuandmed

Töötleme teie kohta isikuandmeid, mida te olete meile teenuse või kauba ostmisel avaldanud ja andmeid, mis on loodud meievaheliste suhete käigus. Need andmed võib liigitada alljärgnevalt:

- Isikutuvastusandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;

- Kontaktandmed – telefoninumber, e-posti aadress;

- Makseandmed –maksetega seotud ajalugu (maksja nimi ja aadress);

- Lepingute andmed – teiega sõlmitud lepingud, lepingute muudatused. Lepingute lisad ning seotud informatsioon (nt poolte vahelised teated ja taotlused) ja muud dokumendid, samuti info lepingu rikkumiste kohta;

- Mootorsõiduki andmed –teile kuuluva, teile müüdud või teile renditud mootorsõiduki kohta (s.o. auto nr, VIN-kood, mudel, väljalaskeaasta, mootorsõiduki müügi- või rendilepingu sõlmimise kuupäev, ostuhind, andmed mootorsõiduki varustuse kohta, mootorsõiduki hoolduste ajalugu);

- Mootorsõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmed - so Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/392 alusel kogutavad andmed mootorsõiduki üldise kütusekulu ja läbitud vahemaa kohta ning pistikhübriidide puhul elektrimootoriga läbitud vahemaa ja elektrienergia tarbimise kohta;

- Mootorsõiduki seisukorra andmed – info mootorsõiduki üldise ja/või hetke seisukorra kohta (mootorsõidukil ilmnenud hoiatustuled või mootorsõidukiga tehtud avariid, teenindusgraafik, kütusekulu, aku seisukord, rehvirõhk, mootorsõidukil esinenud probleemid või mis tahes muud andmed mootorsõiduki, selle seadmete või osade seisukorra kohta);

- Mootorsõiduki kasutusandmed – mugavusseaded (nagu näiteks istme seadistused, eelistatud raadiojaamad, konditsioneeri- ja kütteseadistused, navigeerimisandmed, sõidustiil, andmed abisüsteemide kasutamise kohta ja nende kasutuselevõtuandmed);

- Mootorsõiduki asukohaandmed (rendiautode puhul) – GPS andmed, raadiosignaali asukoha jälgimine, liikumisprofiil, WLAN-hotspot asukoht;

- Tugi- ja klienditeenindusinfo - andmed, mis on kogutud teile tugi- või klienditeenuse osutamisel (sh teie poolt tehtud päringud ja kaebused);

- Otseturundusinfo – andmed selle kohta, kas ja mis kanalit kaudu olete soovinud saada meie ja/või sõidukite maaletoojate uudiskirju, pakkumisi, andmed teie vastavate nõusolekute kohta

- Rahuloluküsitluse info – andmed, mida te olete esitanud meie poolt edastatud rahuloluküsitluses; andmed nõusoleku kohta osaleda rahuloluküsitlustes;

- Eelistuste info – andmed teie hobide, eelistuste ja huvipakkuvate mootorsõidukite kohta, mida olete avaldanud meiega veebilehe kaudu ühendust võttes või muul viisil suheldes;

- Tootja jagatud andmed – andmed, mida olete esitanud sõidukitootja veebikeskkonnas nt kasutajakonto avamiseks või kasutajakonto vahendusel ja mida tootja meiega jagab, kui olete valinud meid on teeninduspartneriks, nt nimi, e-mail telefon, mootorsõiduki andmed);

- Videokaamerate salvestised – videokaamerate jälgimisalasse jäävate isikute kujutised salvestistel.

Üldjuhul suhtleme teiega e-posti või telefoni teel või vahetult meie esindussalongis kohtudes. Teatud juhtudel aga ka läbi erinevate sotsiaalmeediakanalite (nt Facebook), nt kui esitate meile päringu mõne teenuste või toodete osas või meie vahel sõlmitud lepingu osas. Palume teil meeles pidada, et sotsiaalmeediakanalites on info nähtav ka teistele kasutajatele, mistõttu ei ole see sobiv koht konfidentsiaalse info edastamiseks.

Juriidilisest isikutest klientide puhul võib Reval andmeid koguda ka avalikest andmebaasidest ja muudest avalikest allikatest (nt krediidiinfo pakkujalt). Nimetatud juhul võib Reval ühendada sellistest allikatest kogutud andmed andmetega, mida oleme saanud otse teilt.

Kui pöördute meie poole ja suhtlete meiega ärikliendi või muu koostööpartneri (so juriidilise isiku) esindaja või kontaktisikuna või olete ise meie koostööpartneriks, siis esitate ise meile sellise suhtluse käigus järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, ametikoht, e-posti aadress, mobiili ja/või lauatelefoni number. Eeldame, et sellised andmed on mõeldud töö- ja ärialaseks suhtlemiseks ja nende hulgas ei ole privaatseid kontaktandmeid.

2. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Isikuandmeid kasutatakse erinevatel eesmärkidel ja iga eesmärgi puhul peab andmete töötlemine toimuma õiguslikul alusel. Reval tugineb teie isikuandmete töötlemisel järgmistele õiguslikele alustele:

2.1. Lepingu täitmiseks vajalik andmetöötlus

Sellel õiguslikul alusel töötleme andmeid siis, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selle sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks teie taotlusel.

2.2. Meile seadusega pandud kohustuse täitmiseks vajalik andmetöötlus

Teatud juhtudel peame töötlema teie isikuandmeid, sest seadus kohustab meid selleks. Kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, siis ei saa meie ega ka teie selliste andmete töötlemist mõjutada. Nii näiteks oleme kohustatud 7 aastat säilitama raamatupidamise alusdokumente (Makseandmed, Lepingute andmed). Samuti oleme kohustatud Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/392 alusel koguma ja edastama Mootorsõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmeid, v.a. juhul kui te olete sõnaselgelt keeldunud neid andmeid kättesaadavaks tegemast. Andmete kogumisest keeldumise saate avaldada töötellimusel.

2.3. Revali õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus

Õigustatud huvi tähendab seda, et me ei pea teie andmeid töötlema otseselt lepingu täitmiseks ja meil ei ole ka seadusest tulenevat töötlemise kohustust, kuid ometi on meil vaja andmeid töödelda. Näiteks selleks, et arendada oma teenuseid ja tooteid, muutes neid teie jaoks paremaks; teha ärilisi otsuseid, tehes statistikat aga ka selleks, et kaitsta enda ja oma klientide vara, kasutades videokaameraid.

Õigustatud huvi alusel toimub ka meie rendisõidukisse paigaldatud GPS-seade kasutamine, mis võimaldab: (i) kindlaks määrata sõiduki asukoha, (ii) jälgida reaalajas ja salvestada sõiduki liikumistrajektoori, (iii) koguda infot sõiduki kasutaja poolt kiiruspiirangute järgimise kohta. GPS-seadme kasutamise eesmärkideks on Revali kui üürileandja vara kaitsmine (nt varguse korral sõiduki asukoha tuvastamiseks) ja sõiduki üürniku poolsete lepingu rikkumiste tuvastamine (nt sõiduki kasutamine väljaspool lubatud territooriumi, kilometraaži kontrollimine.

Õigustatud huvi alusel töötleme ka ärikliendi ja juriidilisest isikust koostööpartneri esindaja andmeid, selleks, et saaksime juriidilisest isikust kliendiga sõlmitud lepingut ja esitatud tellimusi täita ning sel teemal kliendiga suhelda.

Kuna õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me seaduse ega ka meievahelise lepinguga kohustatud aga me ei küsi selleks ka teie nõusolekut, siis on teil õigus küsida meilt selgitusi ning esitada vastuväide, kui leiate, et teie andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab teie õiguseid.

2.4. Teie nõusolekul põhinev andmetöötlus

Teatud juhtudel, kui andmete töötlemine on teie valiku küsimus (nt otseturundusteadete ja pakkumiste edastamine e-posti teel erakliendile), siis küsime selleks teie nõusolekut.

Kui Isikuandmete töötlemise aluseks on teie poolt antud nõusolek, siis teadke, et teil on alati õigus oma nõusolek tagasi võtta. Kui tegemist on otseturunduseks antud nõusolekuga, saate nõusoleku tagasi võtta ka klõpsates turundusteate juures olevat loobumislinki. Kui te oma nõusoleku tagasi võtate, siis lõpetame teie Isikuandmete töötlemise eesmärgil, milleks olite nõusoleku andnud. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist nõusoleku alusel tehtud andmetöötluse seaduslikkust.

Toome välja Isikuandmete kasutamise peamised eesmärgid ja õiguslikud alused.

Isikutuvastusandmed

Mootorsõiduki müügi-, rendi- ja tellimuslepingute koostamine ja täitmine (sh selleks vajalik suhtlus ja edastamine sõidukitootjale); arvete koostamine - lepingu täitmise vajadus

Revali finants- ja raamatupidamisaruannete koostamine - seadusest tulenev kohustus

Kontaktandmed

Mootorsõiduki müügi-, rendi- ja tellimuslepingute ning muude seotud dokumentide koostamine ja täitmine (sh selleks vajalik suhtlus ja edastamine sõidukitootjale); arvete edastamine; mootorsõidukiga seotud toote, teenuse või varuosaga seonduvalt teiega ühenduse võtmiseks, mh korralisest hooldusest teavitamiseks, erakorralistel juhtudel hooldusest teavitamiseks - lepingu täitmise vajadus

Võlahaldus, so võlgnevuste sissenõudmine, loovutamine - õigustatud huvi

Makseandmed

Mootorsõiduki müügi-, rendi- ja tellimuslepingute ning muude seotud dokumentide koostamine ja täitmine; arvete koostamine - lepingu täitmise vajadus

Võlahaldus, so võlgnevuste sissenõudmine, loovutamine - õigustatud huvi

Revali finants- ja raamatupidamisaruannete koostamine - seadusest tulenev kohustus

Lepingute andmed

Suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil - lepingu täitmise vajadus

Revali finants- ja raamatupidamisaruannete koostamine - seadusest tulenev kohustus

Õigusnõuete koostamine meie õiguste kaitseks või meie vastu esitatud nõuetele vastamiseks - õigustatud huvi

Mootorsõidukiandmed

Mootorsõiduki müügi-, rendi- ja tellimuslepingute ning muude seotud dokumentide koostamine

ja täitmine - lepingu täitmise vajadus

Mootorsõiduki seisukorra andmed

Mootorsõidukile hooldusteenuste osutamiseks, sh mootorsõiduki seisukorra fikseerimiseks, mootorsõidukil esinenud probleemide või puuduste avastamiseks, uurimiseks ning kõrvaldamiseks - lepingu täitmise vajadus

Mootorsõiduki CO2- heidete ja energiatarbimise andmed

Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2021/392 tulenevate kohustuste täitmine - seadusest tulenev kohustus

Mistahes nõutud isikuandmed

Avaliku võimu organite ja riigiasutuste (sh Andmekaitse Inspektsioon) infonõuetele vastamine, kui oleme selleks seadusest tulenevalt kohustatud - seadusest tulenev kohustus

Mootorsõiduki kasutusandmed

Klienditeeninduse parendamine - õigustatud huvi

Tehniliste probleemide lahendamine turvalisuse ja garantiijuhtumite lahendamine - lepingu täitmise vajadus

Mootorsõiduki asukohaandmed

Rendisõidukite jälgimine eesmärgiga tagada Revali vara kaitse ja säilimine, tuvastada võimalikud rendilepingu rikkumised - õigustatud huvi

Tugi- ja klienditeenindusinfo

Klienditeeninduse ja tugiteenuste osutamine - lepingu täitmise vajadus

Teenuste kvaliteedi parandamine ja arendamine - õigustatud huvi

Tootja jagatud andmed

Klienditeeninduse ja tugiteenuste osutamine - lepingu täitmise vajadus

Otseturundusinfo

Edastada Revali ja/või sõidukite maaletoojate uudiskirju ja pakkumisi turunduslikul eesmärgil - nõusolek

Rahuloluküsitluste info

Teenuste ja toodete, kliendi- ja tugiteenuste arendamine ja parandamine; otseturundus - nõusolek

Eelistuste info

Toodete või teenuste pakkumine - õigustatud huvi

Videokaamerate salvestised

Revali ja meie klientide vara, töötajate ja klientide kaitsmine (vt täpsemat kirjeldust punktis 6) - õigustatud huvi

Kui te soovite saada rohkem informatsiooni teie isikuandmete töötlemise õigusliku aluse kohta, siis olete oodatud võtma meiega ühendust.

3. Isikuandmete vastutav töötleja ja isikuandmete edastamine

Teie Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Reval, kes vastutab muuhulgas teie Isikuandmete töötlemise turvalisuse eest. Oleme rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et teie isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutuse, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

Revalis on teie isikuandmetele ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

Me võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks või kui oleme selleks seaduse alusel kohustatud. Selliste kolmandate isikute hulka kuuluvad:

Revali teenusepakkujad ja koostööpartnerid nagu näiteks haldussüsteemide pakkuja, õigusabiteenuse osutaja, kliendi rahuloluküsitluse läbiviija, pilveteenuse osutaja, aga ka meie poolt müüdavate mootorsõidukite tootjad ja maaletoojad. Kui olete huvitatud liisingu- või kindlustuslepingu sõlmimisest, siis võime teie palvel edastada vajalikke isikuandmeid vastavale liisingu- ja/või kindlustusfirmale. Samuti edastame Teie isikuandmeid sõidukitootjale teie poolt tehtud tellimuse täitmiseks ja selleks vajalikus mahus.

Avaliku võimu organid, valitsus- ja ametiasutused nagu näiteks PPA, Andmekaitse Inspektsioon, Tarbijakaitseinspektsioon, jne: kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;

Kolmandad isikud seoses võimalike äritehingutega: võime jagada isikuandmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte reorganiseerimise raames.

Me ei säilita ega edasta teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda.

4. Isikuandmete säilitamine

Me ei säilita teie isikuandmeid (mh andmeid teile kuuluva mootorsõiduki(te) kohta) kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi.

Me säilitame teie isikuandmeid seni kuni seadus meid selleks kohustab või kuni vajalik selleks, et täita andmekaitsetingimustes kirjeldatud eesmärke. Allpool toome mõned näited andmete säilitamise tähtaegade kohta:

Säilitamistähtaeg

30 päeva (pärast seda algab automaatne üle-salvestamine) – nt. videokaamerate salvestised

6 kuud – andmed isikute kohta, kes on küsinud pakkumist või esitanud muid päringuid, kuid kellega ei ole lepingut sõlmitud

3 aastat (pärast lepingu lõppemist, tellimuse tegemist) – nt. lepingute andmed, meie kaitsmiseks võimalike

nõuete eest või nõude esitamiseks kliendi vastu ja meie õiguste kaitsmiseks

7 aastat (pärast lepingu lõppemist, tellimuse tegemist) – nt. raamatupidamise algdokumendid (nt Lepingute andmed ja Makseandmed)

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või hiljemalt 10 aasta möödumisel nõusoleku andmisest – nt. otseturunduse info ja rahuloluküsitluste info

10 aastat või kuni vaidluse lahendamiseni - nt. võlgnevuste ja seotud Lepingute andmed, mille osas on algatatud

sissenõudemenetlus; Lepingute andmed muude vaidluste osas

Seni, kuni andmed on vastavalt EL määruse 2021/392 nõuetele tootjale edastatud – nt. mootorsõiduki CO2-heidete ja energiatarbimise andmed

5. Andmesubjekti õigused

Seoses oma isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

- saada infot selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, milliseid isikuandmeid töötleme ja kuidas me seda teeme;

- taotleda juurdepääsu teie kohta kogutud isikuandmetele ning nõuda Isikuandmete koopiat;

- taotleda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need ei vasta tegelikkusele;

- taotleda isikuandmete kustutamist, kui neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt või töötlemise aluseks on teie nõusolek ja olete selle tagasi võtnud;

- nõuda, et me piiraks teie kohta isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist teatud ajaks (nt juhul kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas);

- esitada vastuväiteid sellisele andmete töötlemisele, mille aluseks on meie õigustatud huvi. Vastuväite esitamisel lõpetame isikuandmete töötlemise, v.a juhul kui tõendame, et Isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie kui andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil;

- juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on teil õigus saada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul teid puudutavaid isikuandmeid, mida olete meile esitanud. Samuti on teil õigus nõuda, et edastaksime andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja on võimeline neid edastataval kujul vastu võtma);

- esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule;

- võtta igal ajal tagasi meile antud nõusolek(ud) isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb teil esitada vastavasisuline avaldus meie e-posti aadressil andmekaitse@audi.ee või asukoha aadressile. Meil on õigus keelduda taotluse täitmisest ning sellisel juhul me teavitame teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.

6. Videokaamerate kasutamine

Reval kasutab kõigis oma esindussalongides ja neid ümbritseval territooriumil, sh parklas videokaameraid, mille jälgimisalasse ning salvestistele jäävad ka nimetatud aladel tegutsevad erakliendid ja äriklientide ja koostööpartnerite esindajad.

Järgnevalt kirjeldame videojälgimise põhitingimusi:

• kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi (kirjeldatud allpool)

• jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – statsionaarne, digitaalne, ilma helisalvestuseta

• kellele salvestis võidakse edastada – anname salvestised välja Politsei- ja Piirivalveametile, Andmekaitse Inspektsioonile või muudele kolmandatele isikutele, kui oleme seaduse alusel kohustatud seda tegema või kui see on vajalik meie enda huvide ja õiguste kaitsmiseks

• kellel on juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele – Revali selleks volitatud töötajad, meile teenust osutava turvafirma esindajad ning lisaks neile videosüsteemide hooldusteenuse pakkuja

• kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 30 päeva, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama

• jälgimise aeg – ööpäevaringselt

• jälgimise liik – salvestamine järelvaatamisega

• mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestised asuvad asukohapõhiselt serveriruumis kõvakettal. Juurdepääs vaid eelpool nimetatud isikutel

• kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume esitada pöördumine e-posti aadressil andmekaitse@audi.ee . Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 30 päeva, seega palume esitada soovitud salvestise ajavahemik ja/või sündmus, millega seoses salvestist soovite. Samuti palume arvestada sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt.

Õigustatud huvi tähendab, et me ei pea töötlema isikuandmeid otseselt meie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks ega ka meile seadusega pandud kohustuste täitmiseks, kuid töötlemine on siiski vajalik. Reval kasutab videokaameraid järgmistel eesmärkidel:

(i) selleks, et kaitsta Revali ning meie töötajate ja klientide vara väliste rünnete eest, nagu sissemurdmised, vargused, vandalism;

(ii) selleks, et kaitsta Revali ja kliendi vara sisemiste rünnete eest, milleks on võimalikud töötajate poolsed varaga seotud kuritarvitused.

Nimetatud eesmärkide puhul on videokaamerate kasutamisel nii ennetav funktsioon, so anda märku valve olemasolust ja seeläbi ära hoida võimalikud ründed, kui ka tuvastav funktsioon, so võimaldada tagantjärele salvestiste abil rikkumine kindlaks teha ja rikkumist tõendada. Me oleme hinnanud, et ülal kirjeldatud isikuandmete töötlemise eesmärke ei ole meie tegevuse iseloomust lähtuvalt võimalik teisiti lahendada. Samuti oleme seisukohal, et nimetatud eesmärkidel isikuandmete töötlemine ei ole andmesubjekti huve ja vabadusi ülemääraselt piirav.

7. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, siis on teil võimalik võtta meiega ühendust e-posti aadressil andmekaitse@audi.ee

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral on Kliendil õigus võtta ühendust ka Andmekaitse Inspektsiooniga

Volkswagen AG privaatsuspõhimõtted

Euroopas kehtivad müügi, teenuste ja turundusmeetmete privaatsuspõhimõtted

Hea klient

Audi esindust külastades viime läbi kõik protsessid, mis on vajalikud ettenähtud teenuse osutamiseks ning teie vajadustele vastamiseks. Tavaliselt kaasneb sellega rida tegevusi, mille käigus Teie kui kliendi andmeid ja Teie auto andmeid töödeldakse; Volkswagen AG* osaleb neis protsessides Teie auto tootjana. Eelkõige hõlmab see teenindusprotsesse, uue või kasutatud auto ostmist või kliendiküsitluste läbiviimist.

Järgnevalt teave selle kohta, kuidas Volkswagen AG asjakohaseid andmeid töötleb.

A. Töötleja

Need privaatsuspõhimõtted sisaldavad teavet selle kohta, kuidas Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksamaa, kundenbetreuung@volkswagen.de, mis on kantud Braunschweigi ringkonnakohtu ettevõtete registrisse registrinumbriga HRB 100484 (edaspidi Volkswagen AG), kogub, töötleb ja kasutab teie isikuandmeid.

B. Teie isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Sõidukis olevate kütusejälgimise andmete (OBFCM andmete) lugemine

Täitmaks seaduse nõudeid (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/392), loetakse sõiduki salvestatud kütusekulu ja sõidetud kilomeetrite andmeid (sõidukis paiknevad kütusekulu jälgimise andmed) siis, kui sõiduk võetakse vastu hooldamiseks või remontimiseks ning need andmed saadetakse Euroopa Komisjonile koos sõiduki identifitseerimis-numbriga.

Andmete töötlemist, edastamist ja säilitamist reguleerivad selle seadusenõude sätted; kliendid võivad eelnimetatud tegevustest selgesõnaliselt keelduda, enne kui andmeid volitatud töökojas loetakse.

Teie andmed kustutatakse hiljemalt 15 aasta möödudes või vastavalt seadusenõuetele, nt niipea, kui eesmärk, milleks andmeid koguti, enam ei kehti ning tingimusel, et pole muid kohustusi neid säilitada.

C. Teie õigused

Teil on igal ajal ja tasuta õigus kasutada Volkswagen AG suhtes õigusi, mille kohta leiate lisateavet järgmiselt veebilehelt: https://datenschutz.volkswagen.de.

Õigus juurdepääsule:

Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, mida me säilitame; saada teavet selle kohta, millises ulatuses teie isikuandmeid töödeldakse või teistega jagatakse ning õigus saada koopia isikuandmetest, mida teie kohta säilitame.

Euroopas kehtivad müügi, teenuste ja turundusmeetmete privaatsuspõhimõtted

Õigus andmete parandamisele:

Teil on õigus nõuda teie enda kohta käivate, mis tahes ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist.

Õigus andmete kustutamisele:

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist, kui andmekaitse üldmääruse (GDPR) 17. artiklis sätestatud tingimused on täidetud. Selle järgi on teil näiteks õigus nõuda, et teie andmed kustutatakse, kui andmed pole enam vajalikud selleks eesmärgiks, milleks need koguti. Lisaks võite nõuda kustutamist juhul, kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku põhjal ning kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud.

Õigus andmete töötlemise piiramisele:

Teil on õigus nõuda oma andmete piiramist, kui andmekaitse üldmääruse (GDPR) 18. artiklis sätestatud tingimused on täidetud. See kehtib näiteks juhul, kui vaidlustate oma andmete õigsuse. Võite nõuda töötlemise piiramist selleks ajavahemikuks, kui andmeid kontrollitakse.

Õigus keelduda:

Teil on õigus mitte lubada oma andmeid töödelda, kui töötlemine põhineb ülekaalukatel huvidel või kui teie andmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil. Keeldumine on lubatav juhul, kui töötlemine toimub kas avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks või kui see toimub kas Volkswagen AG või kolmanda osapoole õigustatud huvi kohaselt. Kui te ei luba oma andmeid töödelda, palun andke meile teada oma keeldumise põhjus(ed). Lisaks on teil õigus keelata oma andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Õigus andmete ülekandmisele:

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ning kui töötlemine toimub automatiseeritud viisil, on teil õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele andmetöötlejale.

Õigus nõusoleku tagasivõtmisele:

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta mis tahes hetkel ja tasuta ning nõusoleku tagasivõtmine kehtib edasiulatuvalt.

Õigus esitada kaebus:

Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme, (näiteks Alam-Saksi liidumaa andmekaitsevolinik [Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen]).

D. Teie kontaktandmed

Kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma õiguste kasutamiseks

Kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma õiguste kasutamiseks ja lisainfo saamiseks, leiate järgmiselt veebilehelt:

https://datenschutz.volkswagen.de.

Andmekaitseametnik

Teie kontaktisik andmekaitsega seotud küsimustes on meie andmekaitseametnik:

Volkswagen AG andmekaitseametnik

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksamaa

datenschutz@volkswagen.de

Versiooni kuupäev: oktoober 2021

*Audi sõidukid kuuluvad Volkswagen Gruppi